Logo Image Home


อ12562- แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

การเข้าร่วมตอบแบบสำรวจนี้รองรับด้วยรายชื่อผู้เข้าร่วมเฉพาะ ท่านจำเป็นต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลก่อนเข้าร่วม
ถ้าคุณได้รับการโทเค็น กรุณาใส่ไว้ในกล่องด้านล่างและคลิกดำเนินการต่อ